Privacy statement

Net als op vele andere websites worden op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. YourBOX Soest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door YourBOX Soest
Gegevens die wij via onze website verzamelen, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door YourBOX Soest en daaraan gerelateerde partners/bedrijven en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulier
Onze website maakt gebruik van een online formulier waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door YourBOX Soest worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Klikgedrag en bezoekersanalyse
YourBOX Soest gebruikt websitestatistiekenprogramma’s om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies
Evenals bij vele andere websites worden in relatie met het gebruik van bovengenoemde statistiekenprogramma zogenaamde ‘cookies’ op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze website later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen, is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht en welke delen van de site u hebt bekeken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en natuurlijk kunt u de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat u niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.

Disclaimer

Toepasselijkheid/begrippen
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website.
– gebruik(en): alle denkbare handelingen.
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website.
– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website van YourBOX Soest, een project van P. Terlouw, gevestigd aan Beetzlaan 16, 3762 CE te Soest. YourBOX Soest behoudt zich alle rechten voor.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

YourBOX Soest heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en heeft gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. YourBOX Soest garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. YourBOX Soest wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door of namens YourBOX Soest worden gewijzigd zonder dat YourBOX Soest hiertoe verplicht kan worden. Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website kan, onder meer via ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door YourBOX Soest niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. YourBOX Soest wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten
YourBOX Soest of de rechthebbende behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, eventuele video’s, geluidsfragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YourBOX Soest of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YourBOX Soest is het niet toegestaan links naar de site(s) van YourBOX Soest weer te geven.

Online communicatie
Berichten die per e-mail of via deze website worden verzonden, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan YourBOX Soest te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid
YourBOX Soest en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als YourBOX Soest op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan YourBOX Soest of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

U zult YourBOX Soest, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.